พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Taal: Northern Thai

Vertalingsinligting

Kopiereginligting

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.