Na ukud Apudyus

Taal: Southern Kalinga

Vertalingsinligting

Kopiereginligting

© Wycliffe Bible Translators, Inc.